Ahmet Kuddusi Mahallesi Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor/Niğde +90(388) 313 13 50 +90(505) 384 24 62 bilgi@nigdeyurdu.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan ÖZEL OSMAN, MÜNEVVER, NEVİN KAYA YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’nun, adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu Ahmet Kuddusi Mh. Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor-Niğde adresindeki ÖZEL OSMAN, MÜNEVVER, NEVİN KAYA YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’dır. İletişim numarası: 0388 313 1350

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:
- Yurdumuzun görev alanına giren hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
- Vatandaşların kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi,
- Vatandaşlar ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının yapılması,
- Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
- Yurdumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
- Yurdumuzun ve Yurdumuz ile hizmet temini ilişkisi içerisinde olan kurumların hukuki güvenliğinin temini,
- Hizmet temini süresince çözüm ortaklarıyla yürütülen işlerin planlanması,
- Yurdumuzun iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
- Vatandaşların sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dâhil olmak üzere, araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,
- Vatandaşların sunulan hizmete ilişkin şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
- Sunulan hizmette vatandaşlar ile ilişkili gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
- Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
- Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
- Hizmet ve projelerin sürdürülmesi, Bakanlık faaliyetlerinin ve politikalarının yürütülebilmesi,
- Vatandaşlar ve Bakanlık ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
- Bakanlığın görev alanına giren hizmet alanına bağlı faturalandırma da dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi.

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile ÖZEL OSMAN, MÜNEVVER, NEVİN KAYA YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’nun direkt ve dolaylı hizmet temini sağladığı kurumlar başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, iletişim merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ÖZEL OSMAN, MÜNEVVER, NEVİN KAYA YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları, çağrı merkezi gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ÖZEL OSMAN, MÜNEVVER, NEVİN KAYA YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5. Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ÖZEL OSMAN, MÜNEVVER, NEVİN KAYA YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’na başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Ahmet Kuddusi Mh. Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor-Niğde adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

ÖZEL OSMAN, MÜNEVVER NEVİN KAYA YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.