4 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31588

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN

DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA BARINAN

ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA

YARDIMINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Bakanlık Bilişim Sistemi: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak beslenme ve barınma yardımına dair iş ve işlemlerin takip edileceği, işlemlerin hızlı, güvenli, şeffaf bir şekilde yürütülmesini, sorumlulukların takip edilmesini, hizmet sunumunun e-devlet üzerinden gerçekleştirilmesini, etkin bir yönetim, iç kontrol ve denetim sisteminin oluşturulmasını, bürokrasinin azaltılmasını, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve ihtiyaçlara göre raporlanmasını sağlamak amacıyla internet üzerinden çalışan sistemi,

ç) Barınma yardımı: Vakıf veya dernek yurtlarında kayıtlı ve ücretli olarak barınan öğrencilerin barınmalarına destek olunması amacıyla Bakanlık bütçesinden ödenecek miktarı,

d) Beslenme yardımı: Vakıf veya dernek yurtlarında kayıtlı olarak barınan öğrencilerin beslenmelerine destek olunması amacıyla Bakanlık bütçesinden ödenecek miktarı,

e) Dernek: Kamu yararına çalışan dernekleri,

f) Genel Müdürlük: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünü,

g) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

ğ) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi intibak ve benzeri süreleri dahil öğrenim süresini,

h) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, lisansüstü olarak örgün öğretim programında öğrenim görüp vakıf ve dernek yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencileri,

ı) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimine göre belirlenen ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

i) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

j) Vakıf: Vergi muafiyeti tanınan vakıfları,

k) Yetkili kişi/kişiler: Vakıf ve derneklerin yönetim kurulu veya yetkili organlarının temsile yetkili seçtiği gerçek kişi/kişileri,

l) Yönetici: Vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarını yönetmek üzere görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarını,

m) Yurt: Vergi muafiyeti tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunan yurtları,

n) Yurt müdürlüğü: Vergi muafiyeti tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurt müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şartlar, Başvuru ve Değerlendirme

Şartlar

MADDE 4 – (1) Beslenme ve barınma yardımı başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Ön başvuru vakıf ve dernekler tarafından, nihai başvuru ise öğrenciler tarafından yapılır.

(2) Başvuruda bulunacak vakıf ve derneklerde;

a) Vakıfların senedinde, derneklerin tüzüğünde yurt veya eğitim faaliyetlerinin yer alıyor olması,

b) En az 2 yıldır yükseköğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriliyor olması,

c) Ülke genelinde en az üç ilde yurdu bulunması veya İstanbul, Ankara, İzmir illerinde toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu bulunuyor olması,

ç) Ülke genelinde yükseköğrenim öğrencileri için en az 1.000 kapasiteli yurt hizmeti faaliyeti yürütüyor olması,

şartları aranır.

(3) Öğrenciler, beslenme ve barınma yardımına, vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kayıtlı olarak barınma şartı ile başvurabilir.

(4) Başvuru yapacak öğrencilerde;

a) Haklarında taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,

b) Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olması,

c) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini aşmaması,

ç) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almamış olması,

şartları aranır.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Beslenme ve barınma yardımı ön başvuruları vakıf ve dernekler tarafından Bakanlık Bilişim Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanmasını isteyen yurt müdürlükleri adına başvuruları, bağlı oldukları vakıf ve derneklerin temsile yetkili kişileri yapar.

(3) Başvuru için vakıf ve derneklerden istenen gerekli belgeler, ilgili vakıf ve dernekler tarafından Bakanlık Bilişim Sistemine yüklenir. İstenmesi halinde gerekli belgeler yöneticileri tarafından onaylanmış bir şekilde il müdürlüğüne sunulur.

(4) Vakıf ve dernekler sisteme yükledikleri belge ve bilgilerin hatalı, eksik veya yanlış olmasından doğacak yükümlülükten sorumludur.

(5) Beslenme ve barınma yardımı almak isteyen öğrenciler ise başvurularını kaldıkları yurt müdürlüklerine yapar.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanmasını isteyen vakıf ve dernekler, yapılacak olan puanlamaya göre sıralanır.

(2) Puanlama kriterleri şu şekildedir:

a) Bakanlık yurtlarının bulunmadığı ilçeler ve Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yurdu bulunan vakıf ve derneğin bu yerlerdeki her yurdu için 30 puan verilir.

b) Bir önceki yılda kapasitesinin en az %80’i oranında doluluk sağlamış vakıf ve derneklerin her yurdu için 20 puan verilir.

c) Yurtlarında barındırdığı öğrenci sayısının en az %10’u oranında aşağıda belirtilen öğrencileri ücretsiz olarak barındıran vakıf ve derneklerin her yurdu için 30 puan verilir:

1) Şehit ve gazi çocuklarını.

2) Gazileri.

3) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrencileri.

4) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrencileri.

5) Gönüllü gençlik lideri olan öğrencileri.

6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hale gelenlerin çocuklarını.

7) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrencileri.

8) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrencileri.

9) Milli Sporcu Belgesi almış öğrencileri.

10) Gönüllü veya geçici köy korucusu çocuklarını.

11) Aylık aile geliri toplamı net asgari ücret ve altında olanların çocuklarını.

ç) Vakıf ve derneklere ülke genelinde barındırdığı öğrenci kapasitelerine göre aşağıdaki puan verilir:

1.000 - 2.000     öğrenci kapasitesi için            10 puan

2.001 - 3.000     öğrenci kapasitesi için            20 puan

3.001 - 4.000     öğrenci kapasitesi için            30 puan

4.001 - 5.000     öğrenci kapasitesi için            40 puan

5.001 - 10.000   öğrenci kapasitesi için            60 puan

10.000  üzeri     öğrenci kapasitesi için            70 puan

(3) Beslenme ve barınma yardımı alacak öğrencilerin kalacağı vakıf ve dernek yurtlarının belirlenmesinde puanlamaya göre oluşacak sıralamaya beslenme ve barınma yardımı yılı bütçe ödeneği tutarı ile sınırlı kalmak şartıyla öncelik verilir.

(4) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu kayıtlı barındırdığı öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanabileceği yurtların listesi belirlenir.

(5) Yurt müdürlükleri öğrencilerden almış oldukları talep dilekçesini muhafaza etmekle ve gerektiğinde il müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür.

(6) Öğrencinin beslenme ve/veya barınma yardımından faydalanmak istememesi durumunda sistem üzerinden beslenme ve/veya barınma yardımı iptal işlemi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Beslenme ve Barınma Yardımı Tutarı, Ödeme, Sorumluluk ve Denetim

Beslenme ve barınma yardımı tutarı

MADDE 7 – (1) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, Bakanlık yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere her yıl için Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(2) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe ödeneğini geçemez.

(3) Beslenme yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta fiilen barındığı günler için ödenir.

(4) Barınma yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta kayıtlı olduğu süre için ödenir.

Ödeme

MADDE 8 – (1) Yurdun beslenme ve barınma yardımından yararlanacak yurtlar arasında olup olmadığı ve yardım yapılacak öğrencinin şartları taşıyıp taşımadığı il müdürlüklerince her ayın sonunda kontrol edilir.

(2) Gerekli kontroller il müdürlüklerince yapıldıktan sonra, beslenme ve/veya barınma yardımı ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası öğrencinin hesabına yatırılır.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Yurt müdürlükleri öğrencilerin yurda kayıt durumundaki değişiklikleri gerçekleştiği gün Bakanlık Bilişim Sistemine işlemekle sorumludur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda vakıf ve dernekler ile yurt müdürlükleri ve bunların yöneticileri, yardımdan yararlanan öğrenciler, il müdürlüklerinde görevli ve yetkili olanlar sorumludur.

(3) Yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

(4) Yurt yöneticileri Bakanlık Bilişim Sisteminin aktif ve güncel olarak kullanılmasından ve il müdürlükleri ile koordineli olarak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

Denetim

MADDE 10 – (1) Bakanlık veya il müdürlüklerince beslenme ve barınma yardımına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak yurtlarda denetim ve inceleme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi belge isteme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde, beslenme ve barınma yardımı verilmesine esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenmesi ve doğruluğunun araştırılması, münhasıran ilgili vakıf ve derneklerin sorumluluğundadır.

(2) Yurt müdürlükleri beslenme ve barınma yardımı işlemleri ile ilgili gerek barındırdıkları öğrenciler hakkında gerekse diğer konularda Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içerisinde vermek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Beslenme ve Barınma Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce beslenme ve barınma yardımından faydalanan vakıf ve dernekler hakkında, tekrar başvurmaları durumunda ve bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan şartları taşımaları halinde bir yıl süre ile bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz ve bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılır. Bu süreyi dolduğu tarihten itibaren bir kere olmak üzere bir yıl uzatmaya Bakan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.